494

ZÁKON

z 29. novembra 2001

o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zvýšenie výsluhových dôchodkov priznaných podľa predpisov platných pred 1. májom 1998

§ 1

(1) Výsluhové dôchodky podľa § 91 ods. 1 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov (ďalej len „zákon“) priznané pred 1. októbrom 1964 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 10,5 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

(2) Výsluhové dôchodky podľa § 91 ods. 1 zákona priznané v období od 1. októbra 1964 do 30. apríla 1998 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 8,9 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

(3) Výsluhové dôchodky podľa § 94 zákona priznané pred 1. májom 1998 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 11,7 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

§ 2

(1) Výsluhové dôchodky podľa § 89 ods. 2 zákona priznané do 31. decembra 1980 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

(2) Výsluhové dôchodky podľa § 89 ods. 3 zákona priznané od 1. januára 1981 do 30. apríla 1998 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 8,9 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

§ 3

(1) Invalidné výsluhové dôchodky podľa § 93 ods. 1 zákona priznané pred 1. októbrom 1964 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 11,6 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

(2) Invalidné výsluhové dôchodky podľa § 93 ods. 1 zákona priznané od 1. októbra 1964 do 30. apríla 1998 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 8,9 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

Zvýšenie výsluhových dôchodkov priznaných podľa predpisov platných po 30. apríli 1998

§ 4

Výsluhové dôchodky podľa § 26 až 28 zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 4,2 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

§ 5

Invalidné výsluhové dôchodky podľa § 29 až 32 zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 4,2 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

§ 6

Zvýšenie vdovských výsluhových dôchodkov a vdoveckých výsluhových dôchodkov

(1) Vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky podľa § 95 ods. 2 zákona priznané do 30. apríla 1998 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 8,9 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje. O 8,9 % sa zvyšujú aj vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky, ak boli vymerané z výsluhových dôchodkov alebo invalidných výsluhových dôchodkov uvedených v § 1 až 3.

(2) Vdovské výsluhové dôchodky podľa § 35 a 36 zákona a vdovecké výsluhové dôchodky podľa § 40 zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 4,2 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

§ 7

Zvýšenie sirotských výsluhových dôchodkov

(1) Sirotské výsluhové dôchodky podľa § 95 ods. 2 zákona sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 8,9 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje. O 8,9 % sa zvyšujú aj sirotské výsluhové dôchodky, ak boli vymerané z výsluhových dôchodkov alebo invalidných výsluhových dôchodkov uvedených v § 1 až 3.

(2) Sirotské výsluhové dôchodky podľa § 42 a 43 zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 4,2 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poberateľ dôchodku nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje.

§ 8

Zvýšenie výsluhových príspevkov

Výsluhové príspevky podľa § 19 a 20 zákona priznané pred 1. januárom 2002 sa v súlade s § 59 zákona zvyšujú o 4,2 % mesačnej sumy príspevku, na ktorú má poberateľ príspevku nárok ku dňu, od ktorého sa príspevok zvyšuje.

Spoločné ustanovenia

§ 9

(1) Vdovské výsluhové dôchodky a vdovecké výsluhové dôchodky priznané pred 1. januárom 2002 sa nezvyšujú podľa § 6, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa § 1 až 5.

(2) Sirotské výsluhové dôchodky priznané pred 1. januárom 2002 sa nezvyšujú podľa § 7, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa § 1 až 5.

§ 10

(1) Zvýšenie výsluhových dôchodkov, invalidných výsluhových dôchodkov podľa § 1 až 5, vdovských výsluhových dôchodkov a vdoveckých výsluhových dôchodkov podľa § 6, sirotských výsluhových dôchodkov podľa § 7 a zvýšenie výsluhových príspevkov podľa § 8 priznaných pred 1. októbrom 2001 patrí poberateľom týchto dôchodkov a príspevkov od 1. októbra 2001.

(2) Výsluhové dôchodky a výsluhové príspevky uvedené v § 1 až 8, priznané po 30. septembri 2001 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.

(3) Doplatok zvýšenia výsluhových dôchodkov a výsluhových príspevkov podľa § 1 až 8 priznaných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa poukáže poberateľom najneskôr do 31. januára 2002.


§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.