Čiastka č. 36/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 27.04.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1999 Z. z. Nález ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. marca 1999 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 2/1996 z 25. apríla 1996 o chove zvierat s ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat 27.04.1999
80/1999 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 200 Sk vzoru 1999 do obehu 27.04.1999
81/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného 27.04.1999