Nález č. 79/1999 Z. z.Nález ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. marca 1999 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 2/1996 z 25. apríla 1996 o chove zvierat s ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat

Čiastka 36/1999
Platnosť od 27.04.1999
Účinnosť od 27.04.1999

79

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 30. marca 1999

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Drgonca a zo sudcov JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Anny Danielčákovej na neverejnom zasadnutí 30. marca 1999 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 2/1996 z 25. apríla 1996 o chove zvierat s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat a takto

rozhodol:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 2/1996 z 25. apríla 1996 o chove zvierat nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1 druhou vetou, čl. 13 ods. 2 a 3, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 20 ods. 1, čl. 68 a čl. 71 ods. 2 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky, s § 123 a 135 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, s § 4 ods. 1 a 3 písm. g) a m) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 29 ods. 1 a § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 2/1996 z 25. apríla 1996 o chove zvierat účinnosť a po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda senátu:

Ján Drgonec v. r.