Čiastka č. 132/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 27.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
313/1999 Z. z. Zákon o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) 01.01.2000
314/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde 01.12.1999