Nariadenie vlády č. 314/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde

Čiastka 132/1999
Platnosť od 27.11.1999 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.1999 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

OBSAH

314

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. októbra 1999,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde

Vláda Slovenskej republiky podľa § 67 ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 95/1994 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. a zákona č. 12/1998 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde sa dopĺňa takto:

Príloha sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Budúca úroda

Finančné prostriedky, osivá a sadivá, priemyselné hnojivá, prostriedky chemickej ochrany rastlín poskytnuté na založenie budúcej úrody podnikateľmi, ktorí majú v predmete činnosti jej spracovanie.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 1999.


Mikuláš Dzurinda v. r.