Čiastka č. 128/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 29.11.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
312/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 29.11.1997
313/1997 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
314/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 23. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996