313

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. novembra 1997

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva s výnimkou správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti sekcie verejnej správy ministerstva, ktorí sa na účely tohto opatrenia rozdeľujú na

a) rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom,

b) príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci materiálovej triedy1)

a) 21 – výpočtová technika a technické počítačové prostriedky

1. počítače (pracovné stanice, servery),

2. tlačiarne,

3. routery (komunikačné servery a terminálové servery);

b) 22 – technika a materiál na ochranu objektov

1. pulty centralizovanej ochrany,

2. ústredne elektrickej zabezpečovacej signalizácie,

3. vysielacie prístroje s prijímacím zariadením,

4. elektrické meracie prístroje,

5. ochranné videosystémy;

c) hnuteľné veci štátu podľa uvedených materiálových tried v obstarávacej cene

1. 06 – spojovacia technika a materiál
nad 100 000 Sk,

2. 08 – automobilová a člnová technika
nad 1 000 000 Sk,

3. 16 – zdravotnícka a veterinárna technika a materiál
nad 100 000 Sk;

d) ostatné hnuteľné veci štátu v obstarávacej cene nad 500 000 Sk.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o prevode správy majetku

a) zbraní,

b) munície,

c) pozorovacích prístrojov na nočné a denné videnie,

d) súprav záložného výstroja,

e) trhavín,

f) rozbušiek – ostrých,

g) roznecovačov – ostrých,

h) motorových píl,

i) chemickej munície,

j) dozimetrických prístrojov,

k) laboratórnych prístrojov obsahujúcich rádioaktívny žiarič,

l) konzervovaných dávok potravín,

m) chleba krehkého tmavého,

n) poľného proviantného výstroja,

o) rovnošatových súčiastok Policajného zboru a ich doplnkov v odevných výdajniach,

p) chráničov hláv nepriestrelných,

q) prilieb ochranných balistických,

r) štítov Policajného zboru ochranných,

s) viest nepriestrelných,

t) služobných cestných vozidiel, špeciálnej techniky a služobných člnov,2)

u) zvierat

sa vždy vyžaduje súhlas ministerstva.

(2) Súhlas ministerstva sa vyžaduje aj pri prevode správy majetku podľa § 2 ods. 1.

(3) Správu iného hnuteľného majetku, než je vymedzený v § 2 ods. 1 a § 3 ods.1, sú správcovia oprávnení navzájom prevádzať bez obmedzenia. To platí aj vtedy, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, ak jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia než uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1.

(2) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu podľa § 3 ods. 1 sa vždy vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 5 a 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, sa vždy vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí uvedených v § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa výmenou dávajú hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, ak správcovia prenechávajú do nájmu majetok

a) na čas dlhší ako päť rokov alebo na neurčitý čas,

b) podľa § 2 ods. 1,

c) podľa § 3 ods. 1.

(2) Súhlas ministerstva podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, ak by sa zmluva o nájme predĺžila v súhrne na čas dlhší ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu, ktorú uzatvárajú správcovia, sa vždy vyžaduje súhlas ministerstva.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, ak ide o hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1.

(3) Zákaz výpožičky sa vzťahuje na majetok vymedzený osobitným predpisom.3)

§ 9

Likvidácia neupotrebiteľného majetku (k § 14 ods. 3 zákona)

Na likvidáciu neupotrebiteľného majetku podľa § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 sa vždy vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 10

Podľa tohto opatrenia postupujú sekcie, útvary, zariadenia a organizácie ministerstva okrem sekcie verejnej správy ministerstva a organizácií a zariadení v jej ekonomickom zabezpečení.


§ 11

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Gustáv Krajči v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 42/1997, ktorým sa určuje postup pri zabezpečovaní správy majetku štátu.

2) Usmernenie riaditeľa odboru hospodárskeho zabezpečenia všeobecnej sekcie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. p.: VS-53-106/ /HZ-05-97 Klasifikácia služobných cestných vozidiel a špeciálnej techniky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a č. p.: VS-53-105/ /HZ-05-97 Klasifikácia služobných člnov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

3) Čl. 14 ods. 2 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 42/1997.