Nariadenie vlády č. 259/1996 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z., ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe

Čiastka 87/1996
Platnosť od 29.08.1996 do31.12.1996
Účinnosť od 29.08.1996 do31.12.1996
Redakčná poznámka

Podľa predpisu č. 115/1996 Z. z., ktorý stráca účinnosť 31. decembra 1996, stráca účinnosť aj predpis č. 259/1996 Z. z.

OBSAH

259

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. augusta 1996,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z., ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe

Vláda Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/1996 Z. z., ktorým sa určuje spôsob a výška vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty používanej v poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. c) a d) znejú:

c) daňový doklad od platiteľa alebo doklad o kúpe motorovej nafty od dodávateľa, ktorý nakúpil zdanenú motorovú naftu od platiteľa,

d) doklad potvrdzujúci zaplatenie dane pri kúpe motorovej nafty od platiteľa alebo doklad potvrdzujúci zaplatenie dane pri kúpe motorovej nafty od dodávateľa, ktorý nakúpil motorovú naftu od platiteľa.“.

2. V § 5 ods. 3 znie:

(3) Ak daňové riaditeľstvo zistí, že súčet nárokov na vrátenie časti dane uplatnených k 15. októbru je vyšší ako tri štvrtiny sumy uvedenej v § 2 ods. 1, určí sumu vrátenia časti dane v slovenských korunách na jednu tonu podľa § 2 ods. 2.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.