Čiastka č. 59/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
157/1996 Z. z. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.07.1996
158/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 101/1996 Z. z. 01.06.1996
159/1996 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu 01.06.1996