Vyhláška č. 158/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 101/1996 Z. z.

Čiastka 59/1996
Platnosť od 01.06.1996 do22.01.1998
Účinnosť od 01.06.1996 do22.01.1998
Zrušený 15/1998 Z. z.

OBSAH

158

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 22. mája 1996,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 101/1996 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 302/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky č. 101/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Licencia na vývoz tovaru uvedeného v odseku 1 sa vyžaduje aj na tovar pochádzajúci z Českej republiky, ak ide o vývoz mimo územia colnej únie.1a)“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) Článok 1 Dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie oznámenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 199/1993 Z. z.“.

2. V prílohe A – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa číselné označenie položky 4820 20 mení na 4820 20 00.

3. Príloha B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa mení takto:

a) položka
„4403 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) m3 ČR"
sa nahrádza položkou &nbsp &nbsp
„4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) m3 ČR",
b) vypúšťa sa položka
„7019 90 91 sklenené vlákna tona všetky štáty",
c) za položku
„5301 10 ľan surový alebo máčaný tona všetky štáty"
sa vkladá nová položka &nbsp &nbsp
„7019 12 00 pramence zo sklených vlákien tona všetky štáty".

4. Príloha C – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov alebo do skupín štátov v časti I – TEXTILNÝ TOVAR sa mení takto:

a) pri vývoze do USA

– v kategórii č. 410 sa číselné označenie položky ex5407 93 mení na ex5407 93 00,

– v kategórii č. 433 sa mení číselné označenie týchto položiek:

položka ex6203 23 00 sa mení na ex6203 23,

položka ex6203 33 00 sa mení na ex6203 33,

položka ex6203 39 00 sa mení na ex6203 39,

b) pri vývoze do Kanady

– v kategórii 3.1. sa číselné označenie položky ex6203 19 00 mení na ex6203 19.

5. Príloha D – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze v časti I – ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ JEDY, OMAMNÉ LÁTKY, PSYCHOTROPNÉ LÁTKY, PREKURZORY A POMOCNÉ CHEMICKÉ LÁTKY sa mení takto:

a) položka
„2916 33 Kyselina fenyloctová, jej soli, estery (4) tona"
sa nahrádza položkami
„291634 00 Kyselina fenyloctová a jej soli (4) tona
291635 00 Estery kyseliny fenyloctovej (4) tona",
b) číselné označenie položky 2933 39 90 sa mení na 2933 39 80.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Ducký v. r.