Čiastka č. 126/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 13.12.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
357/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. 13.12.1996
358/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní 13.12.1996
359/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 13.12.1996