Vyhláška č. 359/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 126/1996
Platnosť od 13.12.1996 do31.08.2006
Účinnosť od 13.12.1996 do31.08.2006
Zrušený 447/2006 Z. z.

359

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 29. novembra 1996

o organizácii a poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Zdravotnícke zariadenia zboru

(1) Zdravotná starostlivosť v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „zbor“) sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v ústavoch na výkon väzby, v nápravnovýchovných ústavoch a v nemocnici pre obvinených a odsúdených.1)

(2) Zdravotníckymi zariadeniami v zbore sú:

a) ambulancie,

b) zdravotné strediská,

c) špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti,

d) nemocnica pre obvinených a odsúdených.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

§ 2

Zdravotnú starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach zboru poskytujú zdravotnícki pracovníci a iní odborní pracovníci v zdravotníctve.

§ 3

Zdravotnícke zariadenia v zbore poskytujú zdravotnú starostlivosť najmä osobám

a) vo výkone väzby,

b) vo výkone trestu odňatia slobody,

c) v služobnom pomere k zboru,

d) v pracovnom pomere k zboru.

§ 4

Odlišnosti v poskytovaní zdravotnej starostlivosti obvineným vo výkone väzby a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody

(1) Zdravotná starostlivosť v špecializovaných zariadeniach ambulantnej starostlivosti a v nemocnici pre obvinených a odsúdených sa poskytuje ambulantnou alebo ústavnou formou len obvineným vo výkone väzby a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody.

(2) Zdravotná starostlivosť v odôvodnených prípadoch2) sa osobám uvedeným v odseku 1 poskytuje aj v iných zdravotníckych zariadeniach. O prijatí týchto osôb do iného zdravotníckeho zariadenia rozhodujú orgány zdravotníckej služby zboru podľa osobitného predpisu.3)

(3) Lekárska služba prvej pomoci a rýchla zdravotná pomoc osobám uvedeným v odseku 1 sa poskytuje podľa osobitného predpisu.4)

(4) Dopravu osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody v prípade uvedenom v odseku 2 zabezpečuje zbor podľa osobitného predpisu.5)

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na prípady uvedené v osobitných predpisoch.6)


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Na organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zbore, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak, platia príslušné ustanovenia osobitného predpisu.7)

(2) Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti obvineným vo výkone väzby a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody sa použijú primerane aj ustanovenia osobitných predpisov.8)

§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Liščák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z.

2) § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

3) § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku.

4) § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.

5) § 11 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z.

6) § 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby.§ 65 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 179/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/1991 Zb. o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.

8) Napríklad zákon č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 114/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby a vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.