Čiastka č. 119/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 29.11.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
333/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 01.12.1996
334/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie 01.12.1996
335/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona 01.12.1996
336/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky zo 17. júla 1994 č. 5370/M-94, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
337/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
338/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa určujú maximálne ceny nových výrobkov v zdravotníctve – 8. dodatok k výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. Z-1/1996
339/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa