Oznámenie č. 336/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky zo 17. júla 1994 č. 5370/M-94, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 119/1996
Platnosť od 29.11.1996 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.

336

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 50 ods. 3, § 69 ods. 5 a § 124 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky vydalo

výnos z 28. augusta 1996 č. 5679/M-96, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky zo 17. júla 1994 č. 5370/M-94, ktorým sa vykonávajú pre príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky č. 212/1994 Z. z.).

Výnos mení a dopĺňa niektoré ustanovenia týkajúce sa prijímacieho konania do služobného pomeru príslušníkov Železničnej polície Slovenskej republiky a získavania alebo zvyšovania ich vzdelania a upravuje dobu určenú pre zotrvanie v služobnom pomere, resp. výšku náhrady pri nesplnení záväzku. Výnos zároveň mení ustanovenia o priznaní nárokov vyplývajúcich zo skončenia služobného pomeru k Železničnej polícii Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 1996.

Výnos je uverejnený v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Riaditeľstve Železničnej polície Slovenskej republiky.