Čiastka č. 68/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 30.09.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
199/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a dopĺňa sa zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 01.10.1995
200/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.) 01.10.1995
201/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane 01.10.1995