Nariadenie vlády č. 201/1995 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane

Čiastka 68/1995
Platnosť od 30.09.1995
Účinnosť od 01.10.1995

201

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. augusta 1995

o vyhlásení pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa pamiatková rezervácia Štiavnické Bane (ďalej len „rezervácia“).

(2) Hranice územia rezervácie sú vymedzené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

(3) Hranice územia rezervácie sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapové podklady so zakreslenými hranicami rezervácie sú uložené v obci Štiavnické Bane, na Obvodnom úrade v Banskej Štiavnici, na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom, v Pamiatkovom ústave v Bratislave, v Pamiatkovom ústave Bratislava – regionálne stredisko Banská Bystrica – pracovisko Banská Štiavnica, na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici, v obci Hodruša-Hámre, na Okresnom úrade životného prostredia v Žiari nad Hronom, na Obvodnom úrade životného prostredia v Banskej Štiavnici a na Obvodnom úrade životného prostredia v Žarnovici.

§ 2

(1) Účelom vyhlásenia rezervácie je zabezpečiť ochranu1) tohto významného osobitného súboru pamiatok techniky a architektúry.

(2) Predmetom pamiatkovej ochrany1) je kultúrne krajinné prostredie a historická urbanistická štruktúra sídla, objekty vyhlásené za kultúrne pamiatky, parcelácia, hmotová a výšková skladba zástavby, historické zásahy do terénneho reliéfu súvisiace s banskou činnosťou a budovaním vodohospodárskeho systému, charakteristické priehľady a panorámy so zachovanou historickou kompozíciou terénnych tvarov, stavieb a zelene, priestorové uplatnenie typických dominánt a iné objekty a predmety dotvárajúce územie rezervácie.

(3) Podmienky na stavebnú a hospodársku činnosť v rezervácii sa uvádzajú v prílohe č. 2 tohto nariadenia.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/1995 Z. z.

Vymedzenie

územia pamiatkovej rezervácie Štiavnické Bane

Územie pamiatkovej rezervácie zahŕňa bývalé banícke osady Siglisberg, Horný Fuchsloch (dnes Horná Roveň), Vindšachta (Stredný Fuchsloch), Galizon a Dolný Fuchsloch (dnes horná časť Štefultova). Územím Štefultova prechádza hranica rezervácie v mieste, kde sa končil piarsky úsek stúp (stupy 1 až 11). Na juhozápadnej strane je do rezervácie včlenený systém vindšachtských a richnavských jazier. Na severozápadnej strane vedie hranica po horskom hrebeni Veterníka a Tanádu, na ktorého svahoch sa nad obcou zachovali stopy starého povrchového dobývania.

Priebeh hranice. Hranica pamiatkovej rezervácie (ďalej len „hranica“) sa začína v katastrálnom území Štiavnické Bane [mapový list ZS.II,18,ci (18)] najsevernejším bodom parcely číslo 4751/12, pokračuje východným smerom po jej severnej hranici až k bodu jej lomu na juhovýchod, odkiaľ sa cez parcelu číslo 4751/11 spája s najsevernejším bodom parcely číslo 4714. Odtiaľ pokračuje hranica po východnej hranici parciel číslo 4714 a 4713 až po jej najjužnejší bod, odkiaľ sa, pretínajúc parcelu číslo 4751/11, spája s najsevernejším bodom parcely číslo 5234, pokračuje východným smerom po jej severnej hranici a po severnej hranici parcely číslo 5235/1, čím sa stotožňuje s hranicou zastavaného územia. Schádza na cestu parcely číslo 6466, pokračuje po nej južným smerom po najzápadnejší bod parcely číslo 5058/4, stále je totožná s hranicou zastavaného územia a obchádza parcely číslo 5058/4, 5059, 5062, 5065/2, 5047/4 a 5047/7 až po jej najjužnejší bod.

Odtiaľ pokračuje po severovýchodnom a východnom obvode parciel číslo 5066, 6474, 5101, 6475 a 5068 až po jej najvýchodnejší bod. Z tohto bodu sa priamkou spája s najzápadnejším bodom parcely číslo 7134 (staré parcelné číslo 5032) v katastrálnom území Banská Štiavnica, pretínajúc pritom parcelu číslo 5047/1 v katastrálnom území Štiavnické Bane a cestu na parcele číslo 7762 (staré parcelné číslo 6480/1) v katastrálnom území Banská Štiavnica (prechod na mapový list Banská Štiavnica 5-9).

Od najzápadnejšieho bodu parcely číslo 7134 pokračuje hranica po jej severnom obvode a po severovýchodnej hranici parcely číslo 7133, ďalej po severnom a východnom obvode parcely číslo 7123 a pokračuje po východnej hranici parcely číslo 7122. Odtiaľ sleduje južnú hranicu parcely číslo 7100 až po jej styk s parcelou číslo 7101, pokračuje po východnom obvode parcely číslo 7101 (prechod na mapový list Krupina 5-0) až po jej najjužnejší bod, odkiaľ pokračuje východným smerom po severnej a východnej hranici parcely číslo 7104 a po severnej a východnej hranici parcely číslo 7107/2. Ďalej (prechod na mapový list Krupina 5-0/12) sleduje severovýchodnú hranicu parciel číslo 347, 352, 350 a po obvode parcely číslo 351 až po jej najjužnejší bod, križuje cestu na parcele číslo 5649 a potok na parcele číslo 5875 a od najsevernejšieho bodu parcely číslo 334 pokračuje po jej severovýchodnej hranici. Stotožňuje sa s hranicou zastavaného územia a vedie po nej juhozápadným smerom, t. j. po obvode parciel číslo 335, 333, 5651, 322, 320, 318, 311, 309 (prechod na mapový list Krupina 5-0/14), 307, 308, opäť 309, 306, 5652, 261 (prechod na mapový list Krupina 5-0/13), 260, 258, 5657, 174 (prechod na mapový list Krupina 5-0/13), 260, 258, 5657, 174 (prechod na mapový list Krupina 5-0/11), 5659, 172 (prechod na mapový list Krupina 5-0/13), 171, 169, 164, 155, 153 (prechod na mapový list Krupina 5-0/11), 151, 148, 144 (prechod na mapový list Krupina 5-0/13), 142, 140, 128, 126, 122, 119, 117, 112, 113, z ktorej najjužnejšieho bodu pokračuje do polygónového bodu číslo 744 v jej najzápadnejšom bode, kde opúšťa hranicu zastavaného územia (prechod na 3. mapový list Krupina 5-0). Od neho pokračuje po ceste na parcele číslo 7862 najprv juhozápadným (prechod na mapový list Krupina 6-0) a potom severozápadným smerom až po hranicu katastrálneho územia Banská Štiavnica. Po nej sa hranica dostane k najjužnejšiemu bodu parcely číslo 1012 v katastrálnom území Štiavnické Bane.

Odtiaľ sa lomí severozápadným smerom po juhozápadných hraniciach parciel číslo 1012, 1019 [prechod na mapový list Žiar nad Hronom ZS.II.19, de (1)] a 1026. Hranica je od jej najzápadnejšieho bodu totožná s juhovýchodnými hranicami parciel číslo 1743/1, 172/1, 1778, 55, 1743/2, 1743/3, 1743/4 [prechod na mapový list Žiar nad Hronom ZS.II.19,df (5)]. Pretínajúc parcelu číslo 1748/1, pokračuje po juhovýchodnej hranici parcely číslo 1744 až po jej najjužnejší bod, odkiaľ sa spája s bodom na styku parciel číslo 1373, 1384 a 1730/1, pričom pretína parcelu číslo 1384. Z tohto bodu hranica pretína štátnu cestu na parcele číslo 1730/1 k najjužnejšiemu bodu parcely číslo 1420/1 a po východnom a južnom obvode parciel číslo 1425, 1427, 1429, 1432 a 1439/1 pokračuje až po najjužnejší bod parcely číslo 1439/1, odkiaľ sa lomí severným smerom po jej západnej hranici. Pretína parcelu číslo 1800 a pokračuje po západnej hranici parcely číslo 1439/3. Od jej najsevernejšieho bodu znovu pretína parcelu číslo 1800 a pokračuje severozápadným smerom po hranici medzi parcelami číslo 1439/1 a 1439/11 [prechod na mapový list Žiar nad Hronom ZS.II,19,de (1) a mapový list Žiar nad Hronom ZS.III,19,ae (4)]. Pripája sa na chodník na parcele číslo 1751/2, pokračuje po ňom severným smerom a v predĺžení pretína parcely číslo 1631/1 a 1796. Pokračuje po hranici parcely číslo 1626/7 najprv západným a potom severným smerom až po styk s parcelou číslo 1626/1. Z tohto bodu sa hranica spája priamkou s východnejším z dvoch bodov na styku parciel číslo 1599/1, 1599/3 a 1756, pretínajúc pritom parcely číslo 1626/1 a 1526/12. Pokračuje východným smerom po ceste na parcelách číslo 1756 a 1755 [prechod na mapový list Žiar nad Hronom ZS.II,19,de (1)] až po križovatku s cestou na parcele číslo 1617, odkiaľ sa po nej lomí severným smerom a stotožňuje sa s hranicou katastrálneho územia Štiavnické Bane na obvode parciel číslo 1675, 1678, 1679, 1692/1, 1688, opäť 1692/1 [prechod na mapový list Žiar nad Hronom ZS.II,18,di (17)], 1693, opäť 1692/1 a ďalej po ceste na parcele číslo 1697 až na križovatku s cestou na parcele číslo 6452. Z tohto bodu sa priamkou spája s najjužnejším bodom parcely číslo 4768, pričom pretína parcely číslo 4767 a 4773. Od neho pokračuje po juhovýchodnej hranici parcely číslo 4768 až po jej najvýchodnejší bod pri ceste na parcele číslo 6452. Tu prechádza do katastrálneho územia Hodruša-Hámre.

Spája sa priamkou s vrcholom číslo 931,7, ktorý leží na parcele číslo 4422/1, pretínajúc pritom parcelu číslo 4709. Z tohto vrcholu pokračuje hranica priamkou [prechod na mapový list Žiar nad Hronom ZS.II,18,ci (18)] k najjuhozápadnejšiemu bodu parcely číslo 4751/11 z katastrálneho územia Štiavnické Bane a ďalej priamkou cez parcelu číslo 4751/11 k najsevernejšiemu bodu parcely číslo 4751/12, ktorý bol východiskom pri opise hranice.

Územie ochranného pásma sa samostatne nevymedzuje, tú funkciu bude plniť ochranné pásmo mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica a nehnuteľné pamiatky v jej okolí, zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako „Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí“.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/1995 Z. z.

Podmienky

na stavebnú a hospodársku činnosť v pamiatkovej rezervácii Štiavnické Bane

Na stavebnú, hospodársku a prípadne na inú činnosť na území pamiatkovej rezervácie sa určujú tieto podmienky:

a) nehnuteľné kultúrne pamiatky a ostatné objekty sa budú udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave a postupne sa budú odstraňovať ich nevhodné úpravy;

b) všetky stavebné, technické a architektonické úpravy pamiatkových objektov sa budú vykonávať v súlade s princípmi ochrany pamiatok a s cieľom zachovať ich hmotnú podstatu, primerane využiť a ďalej zhodnotiť ich výtvarno-architektonickú a dokumentačnú funkciu;

c) pri stavebnej činnosti v rezervácii sa budú zachovávať, obnovovať, udržiavať a dotvárať hlavné priestory a významné objekty vo vzťahu k pôvodnému urbanistickému pôdorysu a interiéru sídla, hmotovej skladbe, výškovému zónovaniu a krajinnému prostrediu;

d) úpravy interiéru sídla (verejné osvetlenie, reklamné zariadenia, povrchy komunikácií a pod.) sa budú riešiť v súlade s historickým prostredím rezervácie;

e) pri stavebnej a hospodárskej činnosti sa bude rešpektovať ochrana povrchových stôp po banskej činnosti, historického vodohospodárskeho systému, archeologických lokalít a krajinného prostredia sídla.

Poznámky pod čiarou

1) § 14, § 22, § 23, § 24, § 35 a § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.