Čiastka č. 68/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 08.09.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
234/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu 08.09.1994
235/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov 08.09.1994
236/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
237/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
238/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
r1/c68/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb