Nariadenie vlády č. 235/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov

Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994
Účinnosť od 08.09.1994 do31.12.2015
Zrušený 92/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 375/2015 Z. z. vložil do zákona č. 92/1991 Zb. nový § 48a, ktorý je nepriamym zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 235/1994 Z. z.

OBSAH

235

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. augusta 1994,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov sa mení takto:

1. V § 4 ods. 3 posledná veta znie:

„Čistý výnos z predaja kupónov je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.3)“.

2. V § 5 ods. 1 druhá veta znie:

„Príslušný pracovník registračného miesta overí na základe občianskeho preukazu, iného dokladu, ktorý ho nahrádza, alebo úradne overeného písomného splnomocnenia, či majiteľ kupónovej knižky predloženej na registráciu spĺňa podmienky ustanovené v § 24 ods. 1 zákona a či údaje uvedené na registračných kartách I a II sú zhodné a zodpovedajú skutočnosti.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.