Čiastka č. 65/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 27.08.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
226/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore 01.09.1994
227/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o podmienkach bezvízových ciest občanov oboch štátov
228/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. decembra 1991 č. RL–714/2–91, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. marca 1993 č. VS–90–5/93