Čiastka č. 4/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 04.02.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1994 Z. z. Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
12/1994 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
13/1994 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
14/1994 Z. z. Zákon o lesoch (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
15/1994 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
16/1994 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
r1/c4/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb