Redakčné oznámenie č. r1/c4/1994 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 4/1994
Platnosť od 04.02.1994

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky, č. 300-1993 Z. z. o mene a priezvisku

V § 16 bode 3 za slovami „§ 32 ods. 1" sa vypúšťa čiarka, za slovom „veta" má byť čiarka a namiesto slova „odseku" má byť správne uvedené slovo „odsek".

Redakcia