Čiastka č. 27/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 22.04.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
94/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnosti o údajoch vyžadovaných na vydanie cestovného dokladu a o údajoch, ktoré sa zapisujú do cestovného dokladu 22.04.1994
95/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z. týkajúce sa dlžníkov hospodáriacich na pôde 01.07.1994
96/1994 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike vykonané vládou Slovenskej republiky do 28. februára 1994