Nariadenie vlády č. 94/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnosti o údajoch vyžadovaných na vydanie cestovného dokladu a o údajoch, ktoré sa zapisujú do cestovného dokladu

Čiastka 27/1994
Platnosť od 22.04.1994 do31.12.1997
Účinnosť od 22.04.1994 do31.12.1997
Zrušený 381/1997 Z. z.

94

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 1994,

ktorým sa upravujú podrobnosti o údajoch vyžadovaných na vydanie cestovného dokladu a o údajoch, ktoré sa zapisujú do cestovného dokladu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 a § 15 ods. 5 zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia nariaďuje:


§ 1

Do cestovného dokladu sa zapisujú údaje potrebné na preukázanie totožnosti držiteľa cestovného dokladu a maloletého mladšieho ako 15 rokov zapísaného do cestovného dokladu rodiča, údaje o územnej a časovej platnosti cestovného dokladu, údaje o príbuzných alebo známych, ktorým by sa v prípade nehody držiteľa cestovného dokladu podala správa, prípadne ďalšie údaje ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 2

(1) Do cestovného dokladu sa na preukázanie totožnosti jeho držiteľa zapisuje

a) meno a priezvisko,

b) deň, mesiac a rok narodenia a miesto narodenia,

c) rodné číslo,

d) pohlavie,

e) štátna príslušnosť,

f) diplomatická alebo služobná hodnosť (funkcia), ak ide o diplomatický alebo služobný pas.

(2) Do cestovného dokladu rodiča sa na preukázanie totožnosti maloletého mladšieho ako 15 rokov zapisuje

a) meno,

b) priezvisko,

c) deň, mesiac a rok narodenia,

d) pohlavie.

(3) Na žiadosť občana sa do cestovného dokladu za priezvisko zapíše akademický titul, akademicko-vedecký titul alebo iný titul absolventa vysokej školy a vedecká hodnosť. Ak občan získal dva alebo viac titulov, zapíše sa na návrh občana len jeden z nich.

(4) Na žiadosť občana sa do cestovného dokladu za ženský tvar priezviska zapíše aj tvar priezviska bez náležitej koncovky slovenského prechyľovania.

§ 3

(1) Do cestovného dokladu možno zapisovať aj údaje

a) o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky,

b) o predaji devízových prostriedkov na cestu do zahraničia,

c) o oslobodení od cla.1)

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) zapisujú do cestovného dokladu orgány pasovej kontroly. Tieto údaje sa musia do cestovného dokladu zapísať, ak o to držiteľ cestovného dokladu požiada.

(3) Údaje podľa odseku 1 písm. b) sú povinné do cestovného dokladu zapisovať devízové banky.

(4) Údaje podľa odseku 1 písm. c) zapisujú do cestovného dokladu colné orgány.

§ 4

(1) V cestovnom doklade možno vykonať zmeny údajov

a) o zápise a totožnosti maloletého mladšieho ako 15 rokov zapísaného do cestovného dokladu rodiča, ak je týmto cestovným dokladom cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas, cestovný preukaz alebo cestovný preukaz totožnosti,

b) o časovej platnosti cestovného dokladu, ak je týmto cestovným dokladom cestovný preukaz alebo cestovný preukaz totožnosti.

(2) V cestovnom pase vydanom podľa zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch možno vykonať zmeny údajov uvedených v odseku 1 písm. a), údajov o priezvisku a opise držiteľa cestovného pasu a o mieste jeho trvalého pobytu.

(3) V cestovnom doklade vydanom podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, možno vykonať zmeny údajov, len ak to medzinárodná zmluva umožňuje.

§ 5

(1) Údajmi vyžadovanými na rozhodnutie o vydaní cestovného dokladu okrem údajov uvádzaných v cestovnom doklade sú:

a) priezvisko, predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko,

b) adresa súčasného a predchádzajúceho trvalého pobytu a rok ich začiatku,

c) údaje o cestovnom doklade, pokiaľ bol už vydaný,

d) odôvodnenie žiadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu,

e) údaje o totožnosti manžela (manželky) alebo rodičov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželke (manželovi) alebo deťom držiteľa diplomatického pasu alebo služobného pasu,

f) údaje o štátnom občianstve Slovenskej repub-liky z predloženého dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky2) alebo z dokladu nahradzujúceho osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky3),

g) overený písomný súhlas rodiča, ktorému bol maloletý mladší ako 15 rokov právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverený do výchovy, so zapísaním maloletého do cestovného dokladu druhého rodiča a s jeho vycestovaním do zahraničia,

h) ďalšie údaje, ktoré sú podmienkou vydania cestovného dokladu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) K žiadosti o vydanie cestovného pasu, diplomatického pasu alebo služobného pasu treba pripojiť dve ostré, neretušované fotografie zhotovené z toho istého negatívu na hladkom, lesklom polokartóne alebo zhotovené prístrojom so súčasnou expozíciou viacerými objektívmi, s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, zobrazujúce skutočnú podobu tváre občana v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez pokrývky hlavy a okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy (od očí po bradu) minimálne 13 mm.

§ 6

(1) Držiteľ cestovného dokladu, jeho zákonný zástupca alebo štátny orgán a právnická osoba zriadená štátom, vysielajúce držiteľa cestovného dokladu na cestu do zahraničia, podávajú žiadosť o označenie platného cestovného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov názvom „Slovenská republika“ a štátnym znakom Slovenskej republiky4) na úradnom tlačive spolu s cestovným dokladom, o ktorého označenie žiadajú.

(2) Osoby a štátny orgán uvedení v odseku 1 uvedú v žiadosti o označenie platného cestovného dokladu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a štátnu príslušnosť držiteľa cestovného dokladu, adresu jeho súčasného a predchádzajúceho trvalého pobytu a rok ich začiatku, druh cestovného dokladu a jeho evidenčné číslo. Držiteľ cestovného dokladu, ktorý nemá v Slovenskej republike trvalý pobyt, uvedie v žiadosti aj štát pobytu a adresu posledného pobytu.

(3) Zákonný zástupca držiteľa cestovného dokladu uvedie v žiadosti o označenie platného cestovného dokladu údaje o zastupovanej osobe.

§ 7

Žiadateľ o vydanie cestovného dokladu alebo o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade alebo o označenie platného cestovného dokladu podľa § 6 je povinný preukázať pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti. Ak nemôže pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti hodnoverne preukázať, je povinný predložiť podklady na ich zistenie.


§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 512/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Moravčík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 43/1991 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z.z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

3) § 5 ods. 1 a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch.

4) Článok II zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 67/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia.