Čiastka č. 21/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 11.04.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva obrany č. 557/1992 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov 11.04.1994
74/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a majetku
r1/c21/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb