Čiastka č. 80/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 01.01.1994
327/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 639/1992 Zb. o výpočte preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov na mesačné obdobie 01.01.1994
328/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 82/1993 Z. z.. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky 31.12.1993