Čiastka č. 69/1992 Zb.

Vydaná dňa: 03.07.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
336/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)