Čiastka č. 67/1992 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
331/1992 Zb. Branný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
332/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)
333/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií
p1/c67/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych veci Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa