Čiastka č. 20/1992 Zb.

Vydaná dňa: 10.03.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov 10.03.1992
78/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 10.03.1992
79/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 10.03.1992
80/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov) 10.03.1992
81/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky 01.04.1992