Čiastka č. 120/1992 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
594/1992 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike 01.01.1993