Čiastka č. 110/1992 Zb.

Vydaná dňa: 08.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
541/1992 Zb. Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku 08.12.1992
542/1992 Zb. Ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 08.12.1992
543/1992 Zb. Zákon o zrušení Federálnej bezpečnostnej informačnej služby 31.12.1992
544/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 08.12.1992
545/1992 Zb. Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky 10.12.1992
546/1992 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky 08.12.1992
547/1992 Zb. Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993 01.01.1993
548/1992 Zb. Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky 08.12.1992