Čiastka č. 102/1992 Zb.

Vydaná dňa: 16.11.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
511/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov 01.01.1993