Čiastka č. 100/1992 Zb.

Vydaná dňa: 12.11.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
501/1992 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
502/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
p1/c100/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa