Čiastka č. 80/1991 Zb.

Vydaná dňa: 01.11.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
417/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii 01.11.1991
418/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole 01.11.1991
419/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva 01.11.1991
420/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov 01.11.1991
421/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. 01.11.1991
422/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky 01.11.1991
423/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 01.01.1992
p1/c80/1991 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 01.11.1991
p2/c80/1991 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí