Čiastka č. 79/1990 Zb.

Vydaná dňa: 14.11.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
471/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí 24.11.1990
472/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy 24.11.1990
473/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody