Oznámenie č. 473/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody

Čiastka 79/1990
Platnosť od 14.11.1990
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 23 ods. 1 dňom 27. októbra 1990.

473

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 23. mája 1989 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Belehrade 26. septembra 1990.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 23 ods. 1 dňom 27. októbra 1990.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody

Československá socialistická republika

a

Socialistická federatívna republika Juhoslávia

vedené prianím ďalej rozvíjať vzťahy vzájomnej dôvery a spolupráce v zmluvnoprávnej oblasti, berúc na vedomie, že výkon trestu odňatia slobody v štáte, ktorého sú odsúdení občania, by prispel k plnšej resocializácii páchateľov trestných činov, vychádzajúc zo zásady humánnosti, dohodli sa na uzavretí tejto Zmluvy:

Za tým účelom vymenovali za svojich
splnomocnencov:

Československá socialistická republika

JUDr. Jaromíra Johanesa,

ministra zahraničných vecí,

Socialistická federatívna republika Juhoslávia

Dušana Rodića,

mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
v Československej socialistickej republike,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

(1) Zmluvné štáty budú za podmienok ustanovených touto Zmluvou vzájomne vykonávať tresty odňatia slobody uložené právoplatnými súdnymi rozhodnutiami, ktorými boli štátni občania jedného zmluvného štátu odsúdení na trest odňatia slobody na území druhého zmluvného štátu a za tým účelom si budú odovzdávať na základe vzájomného súhlasu na výkon tohto trestu štátnych občanov druhého zmluvného štátu.

(2) Za štátneho občana zmluvného štátu sa považuje osoba, ktorá podľa právneho poriadku tohto zmluvného štátu má jeho štátne občianstvo.

Článok 2

(1) Príslušné orgány zmluvných štátov sa podľa tejto Zmluvy stýkajú navzájom priamo; zo strany Československej socialistickej republiky Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, zo strany Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie sekretariáty spravodlivosti socialistických republík Bosny a Hercegoviny, Macedónie, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Čiernej Hory a socialistických autonómnych oblastí Vojvodiny a Kosova.

(2) Orgány uvedené v odseku 1 sa môžu stýkať aj diplomatickou cestou.

Článok 3

(1) Žiadosti podané podľa tejto Zmluvy a písomnosti, ktoré je potrebné pripojiť, sa vyhotovujú v jazyku dožadujúceho zmluvného štátu. K nim sa pripoja preklady v jednom z jazykov dožiadaného zmluvného štátu. Ich overenie nie je potrebné.

(2) Podľa tejto Zmluvy sa „jazykom dožadujúceho zmluvného štátu“ rozumie:

a) v Československej socialistickej republike český a slovenský jazyk;

b) v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii srbochorvátsky, chorvátsky spisovný, slovinský a macedónsky jazyk.

Článok 4

Zmluvné štáty si neodovzdávajú na výkon trestu odňatia slobody svojich vlastných štátnych občanov.

DRUHÁ ČASŤ

Odovzdávanie na výkon trestu odňatia slobody

Článok 5

(1) Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody sa vykoná, len pokiaľ je čin, za ktorý bol trest uložený, súdne trestný podľa právneho poriadku oboch zmluvných štátov.

(2) Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody možno vykonať potom, keď rozsudok nadobudol právoplatnosť.

Článok 6

Odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa nevykoná, ak:

a) odovzdanie nie je prípustné podľa právneho poriadku jedného zo zmluvných štátov;

b) súdne trestným činom boli podľa právneho poriadku dožiadaného zmluvného štátu porušené daňové, colné alebo devízové predpisy alebo predpisy o zahraničnom obchode;

c) výkon trestu odňatia slobody je premlčaný alebo nie je prípustný z iných zákonných dôvodov podľa právneho poriadku jedného zo zmluvných štátov;

d) rozsudok bol vynesený v neprítomnosti odsúdeného;

e) odovzdanie by ohrozilo bezpečnosť dožiadaného štátu alebo by to bolo v rozpore so zásadami verejného poriadku;

f) odsúdený má trvalé bydlisko na území zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok.

Článok 7

Okrem prípadov ustanovených v článku 6 tejto Zmluvy k odovzdaniu a výkonu trestu odňatia slobody takisto nedôjde, ak:

a) nebol dosiahnutý súhlas zmluvných štátov o odovzdaní odsúdeného podľa podmienok ustanovených touto Zmluvou, pričom sa prihliadne na vyjadrenie odsúdeného;

b) odsúdený je vo výkone trestu odňatia slobody na území zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, a v čase podania žiadosti zostáva vykonať trest odňatia slobody kratší ako 6 mesiacov. Ak sa uložilo viac trestov odňatia slobody, spočítajú sa tieto tresty alebo ich zvyšky.

Článok 8

(1) Ak štátny občan jedného zmluvného štátu bol právoplatne odsúdený za súdne trestný čin na území druhého zmluvného štátu na trest odňatia slobody, môžu oba zmluvné štáty žiadať, aby trest bol vykonaný na území štátu, ktorého je odsúdený štátnym občanom.

(2) Podnet na odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody na území zmluvného štátu, ktorého je štátnym občanom, môžu podať okrem odsúdeného tiež osoby, ktoré môžu v jeho prospech podávať opravné prostriedky v trestnom konaní podľa právneho poriadku zmluvného štátu, ktorého je odsúdený štátnym občanom.

(3) Súd, ktorý vyniesol rozsudok, poučí odsúdeného štátneho občana druhého štátu o možnosti uvedenej v odseku 2 tohto článku.

Článok 9

(1) Žiadosti podľa tejto Zmluvy sa podávajú písomne.

(2) Zmluvný štát, ktorého súd vyniesol rozsudok, k žiadosti o odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody pripojí:

a) overený odpis rozsudku s potvrdením o právoplatnosti včítane rozsudkov alebo uznesení súdu vyššieho stupňa, pokiaľ boli vydané;

b) text ustanovení trestného zákona, na ktorom je odsúdenie založené;

c) osobné údaje o odsúdenom, o jeho štátnom občianstve, bydlisku alebo mieste pobytu;

d) potvrdenie o vykonanej časti trestu odňatia slobody;

e) protokol o vyjadrení odsúdeného k možnosti odovzdania;

f) ostatné doklady a údaje, ktoré môžu mať význam pre posúdenie žiadosti.

(3) Zmluvný štát, ktorého je odsúdený štátnym občanom, k žiadosti o odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody pripojí:

a) osobné údaje o odsúdenom, o jeho štátnom občianstve, prípadne bydlisku alebo mieste pobytu;

b) ostatné doklady a údaje, ktoré môžu mať význam pre posúdenie žiadosti.

(4) Ak žiadosť o odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody podá zmluvný štát, ktorého je odsúdený štátnym občanom, zašle zmluvný štát, ktorého súd vyniesol rozsudok, spolu so svojím súhlasným stanoviskom aj doklady uvedené v odseku 2 písm. a), b), d), e) a f) tohto článku.

Článok 10

Ak žiadosť o odovzdanie odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody neobsahuje všetky nevyhnutné údaje alebo doklady, môže dožiadaný zmluvný štát žiadať o jej doplnenie, na čo môže určiť lehotu. Táto lehota sa môže na žiadosť predĺžiť. Ak sa žiadosti o doplnenie nevyhovie, rozhodne sa o odovzdaní odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody na základe existujúcich údajov.

Článok 11

Dožiadaný zmluvný štát upovedomí v najkratšej možnej lehote dožadujúci zmluvný štát o svojom súhlase s prevzatím odsúdeného podľa podmienok tejto Zmluvy alebo nevyhovení žiadosti. Nevyhovenie žiadosti, či už čiastočné, alebo úplné, je potrebné odôvodniť.

Článok 12

(1) Odovzdaním odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody zmluvnému štátu, ktorého je štátnym občanom, sa končí výkon trestu na území zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok. Odsúdený, ktorý vykonáva trest odňatia slobody na území zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, zostane vo výkone trestu odňatia slobody až do jeho odovzdania na výkon trestu odňatia slobody zmluvnému štátu, ktorého je štátnym občanom.

(2) Ak sa odsúdený vyhne výkonu trestu odňatia slobody na území zmluvného štátu, ktorého je štátnym občanom, tento zmluvný štát o tom upovedomí zmluvný štát, ktorého súd vyniesol rozsudok. Ak sa odsúdený vráti na územie zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, je tento zmluvný štát oprávnený nariadiť výkon zvyšku trestu odňatia slobody, pokiaľ nedôjde k opätovnému odovzdaniu.

(3) Vykonaním trestu odňatia slobody na území zmluvného štátu, ktorého je odsúdený štátnym občanom, zaniká právo zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, na výkon trestu odňatia slobody na jeho území.

Článok 13

(1) V prípade odovzdania odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody je zmluvný štát, ktorého je odsúdený štátnym občanom, viazaný skutkovou podstatou, na ktorej sa zakladá rozhodnutie súdu zmluvného štátu, v ktorom bolo vynesené.

(2) Súd zmluvného štátu, ktorého je odsúdený štátnym občanom, vynesie podľa svojho právneho poriadku rozsudok s trestom odňatia slobody, ktorý sa má vykonať, s prihliadnutím na trest odňatia slobody uložený v zmluvnom štáte, ktorého súd vyniesol rozsudok, pričom trest odňatia slobody nemôže sa nahradiť finančnou sankciou.

(3) Na rozhodnutie o návrhu na obnovu trestného konania je výlučne oprávnený zmluvný štát, ktorého súd vyniesol rozsudok.

(4) Ak po odovzdaní odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody bolo súdne rozhodnutie zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, zrušené alebo zmenené, tento zmluvný štát o tom neodkladne upovedomí štát, ktorého je odsúdený štátnym občanom. Vychádzajúc z nového rozhodnutia súd zmluvného štátu, ktorého je odsúdený štátnym občanom, rozhodne o ďalšom výkone trestu odňatia slobody podľa ustanovení tejto Zmluvy.

Článok 14

(1) Pri odovzdaní odsúdeného na výkon trestu odňatia slobody nemôže byť odsúdenému uložený vyšší trest odňatia slobody, než aký mu bol uložený na území zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok.

(2) Časť trestu odňatia slobody, ktorú odsúdený vykonal na území zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, sa započítava do trestu odňatia slobody, ktorý má vykonať na území zmluvného štátu, ktorého je štátnym občanom.

(3) Zmluvný štát, ktorého je odsúdený štátnym občanom, upovedomí zmluvný štát, ktorého súd vyniesol rozsudok, o rozhodnutí o treste odňatia slobody, ktorý odsúdený na jeho území vykoná.

Článok 15

Výkon trestu odňatia slobody včítane podmienečného prepustenia sa spravuje právnym poriadkom zmluvného štátu, na ktorom území sa vykonáva.

Článok 16

(1) Amnestia po odovzdaní odsúdeného môže byť udelená tak zmluvným štátom, ktorého súd vyniesol rozsudok, ako aj zmluvným štátom, ktorého je odsúdený štátnym občanom. Ak urobí také rozhodnutie zmluvný štát, ktorého súd vyniesol rozsudok, bez meškania o tom upovedomí zmluvný štát, ktorého je odsúdený štátnym občanom.

(2) Milosť odsúdenému po jeho odovzdaní udeľuje zmluvný štát, ktorého je odsúdený štátnym občanom a ktorému bol odovzdaný na výkon trestu odňatia slobody.

Článok 17

Odovzdanie a prevzatie odsúdeného sa vykonáva v mieste hraničného priechodu zmluvného štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok. Miesto, čas a spôsob odovzdania a prevzatia odsúdeného sa určia vzájomnou dohodou zmluvných štátov.

Článok 18

Náklady spojené s odovzdaním odsúdeného, ktoré vznikli do doby jeho odovzdania, znáša zmluvný štát, na ktorého území vznikli. Náklady leteckej dopravy znáša zmluvný štát, ktorý o taký spôsob prevozu požiada.

Článok 19

(1) Zmluvný štát povolí na žiadosť druhého zmluvného štátu cez svoje územie tranzit odsúdeného, ktorého odovzdal tretí štát zmluvnému štátu žiadajúcemu o tranzit. Dožiadaný zmluvný štát nie je povinný povoliť tranzit odsúdeného, ak by mohol podľa tejto Zmluvy odmietnuť odovzdanie.

(2) Žiadosť o povolenie tranzitu sa podáva a vybavuje rovnako ako žiadosť o odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody.

(3) Orgány dožiadaného zmluvného štátu vykonajú tranzit spôsobom, ktorý pokladajú za najvhodnejší.

(4) Náklady tranzitu odsúdeného, ktoré vzniknú na území jedného zmluvného štátu, uhrádza zmluvný štát, ktorý žiada o tranzit.

Článok 20

Zmluva sa použije tiež na súdne rozhodnutia, ktoré sa vydali pred jej nadobudnutím platnosti.

TRETIA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

Článok 21

Sporné otázky, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto Zmluvy, budú riešiť zmluvné štáty diplomatickou cestou.

Článok 22

Táto Zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Belehrade.

Článok 23

(1) Táto Zmluva nadobudne platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmeny ratifikačných listín.

(2) Táto Zmluva sa uzaviera na neobmedzenú dobu. Môže byť písomne vypovedaná každým zmluvným štátom diplomatickou cestou s výpovednou lehotou 6 mesiacov.

Dané v Prahe 23. mája 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a srbochorvátskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú

republiku

JUDr. Jaromír Johanes v. r.

Za

Socialistickú federatívnu republiku

Juhoslávie

Dušan Rodić v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.