Čiastka č. 26/1982 Zb.

Vydaná dňa: 19.11.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodnom stravovaní 01.01.1983
129/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním 04.12.1982
130/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb. 19.11.1982