Vyhláška č. 129/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním

Čiastka 26/1982
Platnosť od 19.11.1982
Účinnosť od 04.12.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 20 dňom 24. mája 1982.

129

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. októbra 1982

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním


Dňa 11. novembra 1981 bola v La Vallete podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 20 dňom 24. mája 1982.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o leteckých službách medzi ich územím a za ním

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maltskej republiky,

súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu siedmeho decembra 1944 a

prajúc si rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (Helsinki, 1975) a podporovať letecké dopravné vzťahy medzi sebou,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na vykonávanie tejto Dohody, pokiaľ zo súvislostí nevyplýva inak:

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa všetky prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94, pokiaľ tieto prílohy a zmeny prijali obe zmluvné strany;

b) výraz „letecké úrady“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o Maltskú republiku, ministra zodpovedného za civilné letectvo, alebo v oboch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán poverený vykonávaním funkcií, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý bol určený a poverený v súlade s článkom 3 tejto Dohody ako letecký podnik vykonávajúci dohodnuté letecké služby na určených tratiach v súlade s odsekom 1 článku 2 tejto Dohody;

d) výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“, „letecký podnik“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam ustanovený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

e) výraz „príloha“ znamená prílohu tejto Dohody alebo jej zmeny vykonané v súlade s ustanoveniami článku 16 tejto Dohody. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody a všetky odvolania na Dohodu zahŕňajú v sebe odvolania na prílohu, pokiaľ nie je určené inak.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode, aby umožnila jej určenému leteckému podniku zriadiť a vykonávať medzinárodné pravidelné letecké služby na tratiach určených v príslušnej časti prílohy (ďalej nazývané „dohodnuté služby“ a „určené trate“).

2. Podľa ustanovení tejto Dohody určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude mať pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely;

c) pristávať na uvedenom území v bode alebo bodoch určených pre túto trať v prílohe tejto Dohody za účelom vykladania a nakladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej preprave.

3. Ustanovením odseku 2 tohto článku sa nepožičiava určenému leteckému podniku jednej zmluvnej strany právo nakladať na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar alebo poštu na dopravu na iné miesto na území tejto druhej zmluvnej strany za odplatu alebo nájomné.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo písomne určiť druhej zmluvnej strane letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po tom čo toto určenie dostane, udelí druhá zmluvná strana, s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku, bez meškania určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou požadovať, aby preukázal, že je schopný dodržiavať podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri prevádzke medzinárodných leteckých služieb.

4. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť udelenie prevádzkových oprávnení uvedených v odseku 2 tohto článku alebo uložiť určenému leteckému podniku pri využívaní práv ustanovených článkom 2 tejto Dohody také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné v každom prípade, keď uvedená zmluvná strana nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Len čo bol letecký podnik takto určený a oprávnený, môže sa kedykoľvek začať vykonávanie dohodnutých služieb za predpokladu, že tarify určené v súlade s ustanoveniami článku 12 tejto Dohody sú platné pre túto službu.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana bude mať právo zrušiť prevádzkové oprávnenie alebo dočasne zastaviť výkon práv ustanovených v článku 2 tejto Dohody leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou alebo uložiť na využívanie týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné:

a) v prípade, keď sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje;

b) v prípade, že nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane určujúcej letecký podnik alebo štátnym príslušníkom tejto zmluvnej strany;

c) v prípade, že letecký podnik iným spôsobom poruší vykonávanie leteckých služieb podľa podmienok ustanovených v tejto Dohode.

2. Pokiaľ okamžité zrušenie prevádzkových oprávnení, dočasné zastavenie výkonu práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku nebude potrebné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, sa také právo uplatní až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré sa vzťahujú na vstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lietanie na jej územie a výstup z neho alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území, sú záväzné aj pre lietadlo leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a musia sa týmito lietadlami dodržiavať pri vstupe, výstupe a pri prevádzke na území prvej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré sa vzťahujú na vstup na jej územie, pobyt na ňom, tranzit a na výstup z neho pre cestujúcich, posádku, tovar a poštu lietadiel, ako predpisy týkajúce sa vstupu, výstupu, vysťahovalectva a prisťahovalectva, cestovných dokladov, ako aj colné a zdravotnícke opatrenia, sú záväzné aj pre cestujúcich, posádku, tovar a poštu dopravované lietadlami určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, pokiaľ sa nachádzajú na uvedenom území.

Článok 6

1. Lietadlá používané na prevádzku medzinárodných leteckých služieb určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné dielce, pohonné hmoty a mazacie oleje aj zásoby lietadla (včítane potravy, nápojov a tabaku) uložené na palube lietadla, sa oslobodia od všetkých colných, inšpekčných a iných poplatkov alebo daní pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až dovtedy, kým sa znovu nevyvezú.

2. Od tých istých poplatkov a daní, s výnimkou poplatkov zodpovedajúcich vykonaným službám, budú taktiež oslobodené:

a) zásoby lietadla prevzaté na palubu na území každej zmluvnej strany v rámci limitov určených úradmi príslušnej zmluvnej strany a na použitie na palube lietadla vykonávajúceho medzinárodné letecké služby druhej zmluvnej strany;

b) náhradné dielce dovezené na územie každej zmluvnej strany na údržbu alebo opravy lietadla používaného pri medzinárodných službách určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany;

c) pohonné hmoty a mazacie oleje potrebné na zásobovanie lietadla vykonávajúceho medzinárodné letecké služby leteckým podnikom určeným druhou zmluvnou stranou, aj keď sa použijú na časti cesty, ktorá vedie nad územím zmluvnej strany, na ktorej sa vzali na palubu.

Môže sa požadovať, aby materiál uvedený v pododsekoch a), b) a c) bol pod colným dohľadom alebo kontrolou.

3. Obvyklé zariadenie lietadla, ako aj materiál a zásoby ponechávané na palube lietadla jednej alebo druhej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných úradov na tomto území. V takom prípade sa môžu uložiť pod dohľadom uvedených úradov až dovtedy, kým sa znovu nevyvezú alebo sa s nimi inak nenaloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 7

Poplatky za používanie letísk a ostatných zariadení na území každej zmluvnej strany sa budú vyberať podľa sadzieb určených jej príslušnými úradmi. Také poplatky nebudú vyššie ako poplatky pre národné lietadlá každej zmluvnej strany zaoberajúcej sa podobnými medzinárodnými leteckými službami.

Článok 8

Cestujúci v priamom tranzite cez územie zmluvnej strany neopúšťajúci priestor letiska určený na taký účel budú podrobení zjednodušenej kontrole. Batožina a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných a iných poplatkov.

Článok 9

1. Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude na území druhej zmluvnej strany oslobodený od všetkých daní zo zisku alebo príjmov plynúcich z vykonávania dohodnutých služieb.

2. Každá zmluvná strana poskytuje určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany právo podľa úradného výmenného kurzu prevádzať v súlade s platnými devízovými predpismi na jej území prebytok príjmov nad výdajmi dosiahnutými týmto leteckým podnikom na územie dotyčnej zmluvnej strany v súvislosti s dopravou cestujúcich, tovaru a pošty. Prevod sa uskutoční v niektorej z voľne zameniteľných mien.

3. Každá zmluvná strana bude uľahčovať prevody takých finančných prostriedkov do druhej krajiny; tieto prevody sa budú robiť bez prieťahov.

Článok 10

1. Letecký podnik každej zmluvnej strany bude mať primeranú a rovnakú príležitosť na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Pri vykonávaní dohodnutých služieb letecký podnik jednej alebo druhej zmluvnej strany bude brať do úvahy záujmy leteckého podniku druhej zmluvnej strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvneniu služieb, ktoré tento podnik poskytuje na zhodných tratiach alebo ich častiach.

3. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podnikmi zmluvných strán budú v úzkom vzťahu k prepravným požiadavkám verejnosti na určených tratiach a ich hlavným cieľom bude poskytnúť pri primeranom zaťažení kapacitu zodpovedajúcu bežným a primerane očakávaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty z územia alebo pre územie zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik.

4. Oprávnenie na dopravu cestujúcich, tovaru a pošty nakladaných a vykladaných na určených tratiach v miestach, ktoré sú na území iných štátov než štátu, ktorý určil letecký podnik, sa udelí v súlade s všeobecnými zásadami, podľa ktorých kapacita bude vo vzťahu

a) k dopravným požiadavkám na území a z územia zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik;

b) k dopravným požiadavkám oblasti, nad ktorou letecký podnik prelietava, po prihliadnutí na letecké služby vykonávané leteckými podnikmi štátov v tejto oblasti; a

c) k požiadavkám preletovej premávky leteckých podnikov.

5. Kapacita poskytovaná pri dohodnutých službách na určených tratiach sa určí medzi určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán dohodou podliehajúcou schváleniu leteckými úradmi.

Článok 11

1. Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude predkladať leteckému úradu druhej zmluvnej strany najneskoršie tridsať (30) dní pred začatím služieb na určených tratiach podľa článku 2 tejto Dohody na schválenie typy používaných lietadiel a letový poriadok. Toto platí obdobne aj pre neskoršie zmeny.

2. Letecký úrad zmluvnej strany poskytne leteckému úradu druhej zmluvnej strany na jeho požiadanie periodické a iné štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne požadovať, aby sa preskúmali kapacity poskytované pri dohodnutých službách určeným leteckým podnikom zmluvnej strany uvedeným na začiatku tohto článku. Také údaje budú zahŕňať všetky informácie potrebné na určenie prepravného objemu dopraveného týmto leteckým podnikom v rámci dohodnutých služieb a miesto začiatku a určenia týchto prepráv.

Článok 12

1. Výraz „tarifa“ používaný ďalej znamená ceny a podmienky pre ich použitie, ktoré sa budú platiť za dopravu cestujúcich, batožiny a tovaru spolu s poplatkami a podmienkami za sprostredkovateľské a iné pomocné služby; nezahŕňa však poplatky a podmienky za dopravu pošty.

2. Tarify používané leteckými podnikmi jednej zmluvnej strany pre dopravu na územie a z územia druhej zmluvnej strany sa určia v primeranej výške, pričom sa náležite prihliadne na všetky dôležité činitele včítane prevádzkových nákladov, primeraného zisku, povahy služieb (ako sú normy rýchlosti a cestovné usporiadanie) a tarify iných leteckých podnikov.

3. Tarify uvedené v odseku 2 tohto článku podľa možnosti dojednajú určené letecké podniky oboch zmluvných strán po porade s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi dopravu na celej linke alebo jej časti; taká dohoda sa dosiahne, kde je to možné, pomocou mechanizmu na určenie taríf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

4. Takto dojednané tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán najmenej deväťdesiat (90) dní pred navrhovaným dňom ich zavedenia; v mimoriadnych prípadoch môže byť táto časová lehota so súhlasom leteckých úradov skrátená.

5. Súhlas s tarifami sa môže dať výslovne. V prípade, že žiaden z leteckých úradov neoznámi svoj nesúhlas s ktoroukoľvek tarifou do štyridsiatich (40) dní odo dňa predloženia taríf podľa odseku 4 tohto článku, budú sa tarify považovať za schválené. Ak bude lehota na predloženie skrátená v súlade s odsekom 4 tohto článku, letecké úrady môžu dohodnúť lehotu kratšiu než štyridsať (40) dní, počas ktorej sa má nesúhlas oznámiť.

6. Ak nebude možno tarifu dohodnúť podľa odseku 3 tohto článku, alebo pokiaľ v lehote určenej v odseku 5 tohto článku letecký úrad jednej zmluvnej strany odovzdá leteckému úradu druhej zmluvnej strany oznámenie o svojom nesúhlase s tarifami dohodnutými podľa odseku 3 tohto článku, letecké úrady zmluvných strán sa vynasnažia určiť tarify vzájomnou dohodou.

7. Ak sa letecké úrady nebudú môcť dohodnúť na schválení niektorej tarify predloženej im podľa odseku 4 tohto článku a na jeho určení podľa odseku 6, vyrieši sa spor podľa ustanovenia článku 18 tejto Dohody.

8. Tarify dojednané podľa ustanovení tohto článku budú v platnosti až do dojednania nových taríf. Platnosť žiadnej tarify sa však nemôže na základe tohto článku predĺžiť o viac ako dvanásť (12) mesiacov po dni, ku ktorému by sa inak platnosť tarify skončila.

Článok 13

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany, v miestach uvedených v prílohe, zastúpenie a prepravno-obchodný, administratívny a technický personál v počte primeranom rozsahu vykonávaných služieb.

Článok 14

Táto Dohoda a všetky jej zmeny podľa článku 16 sa zaregistrujú v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 15

V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán vykonávať podľa potreby konzultácie týkajúce sa výkladu a uspokojivého uskutočňovania ustanovení tejto Dohody a jej prílohy.

Článok 16

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o konzultácie druhú zmluvnú stranu. Tieto konzultácie, ktoré sa budú môcť uskutočniť medzi leteckými úradmi, a to buď priamym rokovaním alebo písomne, sa uskutočnia do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Zmeny takto dohodnuté nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny prílohy tejto Dohody sa môžu predbežne uskutočňovať odo dňa dohodnutého leteckými úradmi; nadobudnú platnosť po ich potvrdení výmenou diplomatických nót.

Článok 17

Pokiaľ všeobecný mnohostranný dohovor o pravidelných medzinárodných leteckých službách nadobudne platnosť pre obe zmluvné strany, upraví sa táto Dohoda tak, aby zodpovedala ustanoveniam tohto mnohostranného dohovoru.

Článok 18

1. Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán. Ak sa medzi leteckými úradmi dohoda nedosiahne, urovná sa spor diplomatickou cestou.

2. Ak sa spor nevyrieši prostriedkami uvedenými v odseku 1 tohto článku do deväťdesiatich (90) dní po dni, keď jedna zo zmluvných strán požiadala o jeho riešenie, predloží ho ktorákoľvek strana na rozhodnutie arbitrážnej komisii. Táto komisia bude zložená zo šiestich (6) členov - štátnych príslušníkov oboch zúčastnených štátov - vymenovaných zmluvnými stranami na paritnom základe. Arbitrážny výrok bude prijímať komisia jednomyselne.

Článok 19

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie ukončiť platnosť tejto Dohody. Kópia výpovede sa zároveň zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Pokiaľ je taká výpoveď daná, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť (12) mesiacov po dni, keď výpoveď dostala druhá zmluvná strana, ak nebude výpoveď dohodou oboch zmluvných strán odvolaná pred uplynutím tejto doby. Ak prijatie výpovede druhá zmluvná strana nepotvrdí, bude sa výpoveď považovať za doručenú štrnásť dní po tom, čo jej kópiu dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 20

1. Každá zmluvná strana oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Táto Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dňom posledného z týchto písomných oznámení.

2. Táto Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán podpísali túto Dohodu a opatrili ju svojimi pečaťami.

Dané v La Vallete 11. novembra 1981 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Václav Zeman v. r.

Za vládu Maltskej republiky:

Paul Attard v. r.

Príloha

Časť 1

Trate prevádzkované v oboch smeroch leteckým podnikom určeným vládou Československej socialistickej republiky:

Miesto odletuMedziľahlé bodyMiesto určeniaMiesta za
Bod v Československej socialistickej republikeUrčia sa neskoršieBod v Maltskej republikeUrčia sa neskoršie

Časť 2

Trate prevádzkované v oboch smeroch leteckým podnikom určeným vládou Maltskej republiky:

Miesto odletuMedziľahlé bodyMiesto určeniaMiesta za
Bod v Maltskej republikeUrčí sa neskoršieBod v Československej socialistickej republikeUrčí sa neskoršie

republike

Časť 3

Medziľahlé miesta a miesta za sa určia neskoršie medzi leteckými úradmi podľa ustanovení článku 16 Dohody.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.