Oznámenie č. 475/2021 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. novembra 2021 č. 13/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.12.2021
Účinnosť od 14.12.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

475

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2021 č. 13/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu opatrenia je ustanovenie novej prílohy k opatreniu, ktorá nahradí súčasnú prílohu č. 9 opatrenia. Na základe novo ustanoveného vzoru výkazu budú banky oproti súčasnosti vypracúvať a predkladať upravené Hlásenie o plánoch financovania. Podstatnou zmenou v predmetnom hlásení je redukcia plánu hrubých úverov a hrubých vkladov, doplnenie oblasti plánovania nákladov a výnosov a tiež stanovenie plánov pre emisiu dlhových cenných papierov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke č. 41/2021 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.