Nariadenie vlády č. 461/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností

Platnosť od 04.12.2021
Účinnosť od 04.12.2021

OBSAH

461

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. decembra 2021

o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností

Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností za zdaňovacie obdobia kalendárnych rokov 2016 až 2020 sa upustí, ak daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, túto povinnosť splnil alebo splní v období od 1. januára 2021 do 28. februára 2022, alebo ak mu bol v tomto období povolený odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach.

§ 2

Od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností v ustanovenej lehote za zdaňovacie obdobia kalendárnych rokov 2016 až 2020 alebo za porušenie povinnosti uviesť daň z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobia kalendárnych rokov 2016 až 2020 v správnej výške, sa upustí, ak daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie, túto povinnosť splnil alebo splní v období od 1. januára 2021 do 28. februára 2022.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.