Vyhláška č. 434/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania

Platnosť od 26.11.2021
Účinnosť od 01.12.2021

OBSAH

434

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 15. novembra 2021,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) ustanovuje:


§ 1

Paušálna suma trov disciplinárneho konania, v ktorom bol disciplinárne obvinený právoplatne uznaný za vinného, je 120 eur.

§ 2

Ak bol v disciplinárnom konaní podaný znalecký posudok, ktorý bol vykonaný na návrh disciplinárne obvineného, paušálna suma trov disciplinárneho konania podľa § 1 sa zvyšuje o 150 eur.

§ 3

Paušálna suma trov disciplinárneho konania, ak bol podaný celkom bezvýsledne návrh na obnovu konania, je 200 eur.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.


Mária Kolíková v. r.