Vyhláška č. 433/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu

Platnosť od 26.11.2021
Účinnosť od 01.12.2021

OBSAH

433

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 15. novembra 2021

o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 8 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) ustanovuje:


§ 1

(1) Prísediacemu disciplinárneho senátu patrí mesačná odmena za výkon funkcie prísediaceho disciplinárneho senátu v sume 200 eur.

(2) Odmenu podľa odseku 1 vypláca Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.


Mária Kolíková v. r.