Zákon č. 409/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 12.11.2021
Účinnosť od 01.12.2021

409

ZÁKON

z 19. októbra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 306/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 14c sa vkladá § 14ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠14ca

Povýšenie do vojenskej hodnosti

(1) Vojak v aktívnej zálohe môže byť povýšený do vojenskej hodnosti o jeden stupeň vyššej, než akú dosiahol, ak

a) je zaradený na funkciu, na ktorej výkon je táto vojenská hodnosť plánovaná,

b) spĺňa kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky na výkon funkcie, na ktorú je táto vojenská hodnosť plánovaná a

c) uplynul jeden rok od jeho zaradenia do aktívnych záloh alebo od jeho povýšenia do vojenskej hodnosti počas zaradenia do aktívnych záloh a absolvoval najmenej 75 % určenej doby pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl v kalendárnom roku.

(2) Vojaka v aktívnej zálohe, ktorý je zaradený vo vojenskom útvare uvedenom v § 2 ods. 1 písm. g) druhom bode alebo treťom bode v hodnostnom zbore

a) mužstva a poddôstojníkov, povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený náčelníkom generálneho štábu,

b) dôstojníkov, povyšuje náčelník generálneho štábu.

(3) Vojaka v aktívnej zálohe, ktorý je zaradený vo Vojenskej polícii v hodnostnom zbore mužstva a poddôstojníkov alebo hodnostnom zbore dôstojníkov, povyšuje riaditeľ Vojenskej polície.

(4) Vojak v aktívnej zálohe, ktorý zahynul pri plnení povinností alebo v súvislosti s ním počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl, môže byť povýšený do vojenskej hodnosti in memoriam.

(5) Podrobnosti o povyšovaní do vojenskej hodnosti vojaka v aktívnej zálohe ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.

2. V § 15b ods. 1 a 5 sa za slová „mimoriadne vymenovaný“ vkladajú slová „do vojenskej hodnosti“.

3. V § 21 odseky 14 až 16 znejú:

(14) Vojaka vo výslužbe, ak nie je verejným funkcionárom,34) možno vymenovať do vojenskej hodnosti alebo povýšiť do vojenskej hodnosti; za vojaka vo výslužbe sa považuje občan, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka, je poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,34aa) po zániku brannej povinnosti.

(15) Vojaka vo výslužbe do hodnosti brigádneho generála vymenúva a do ďalších generálskych hodností povyšuje prezident Slovenskej republiky; do ostatných vojenských hodností vojaka vo výslužbe vymenúva alebo povyšuje minister.

(16) Vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti podľa odseku 14 je morálnym ocenením vojaka vo výslužbe za výnimočné zásluhy alebo za čin hodný osobitného zreteľa. Podrobnosti o vymenúvaní do vojenskej hodnosti alebo povyšovaní do vojenskej hodnosti vojaka vo výslužbe určí prezident Slovenskej republiky rozhodnutím, ktoré zverejní Kancelária prezidenta Slovenskej republiky na webovom sídle prezidenta Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 34aa znejú:

34) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.“.

34aa) § 38 a 40 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 34aaa sa vypúšťa.

5. V § 21 ods. 17 písm. a) sa nad slovom „dôchodku,“ vypúšťa odkaz 34aa.

6. V § 21 ods. 17 písmeno b) znie:

b) účastníkovi národného boja za oslobodenie podľa osobitného predpisu,34ab)“.

7. V § 21 ods. 18 sa slová „mimoriadnom vymenovaní alebo vymenovaní34ad)“ nahrádza slovom „vymenovaní“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34ad sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 171/2018 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 ods. 1 sa za slovo „veterána“ vkladajú slová „po zániku brannej povinnosti,8b) ak nie je verejným funkcionárom,8c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b a 8c znejú:

8b) § 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8c) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.