Vyhláška č. 309/2019 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.10.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. októbra 2019 okrem čl. I dvadsiateho prvého bodu § 10a ods. 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
20.10.2019 - 31.12.2019