Vybrané predpisy zbierky

Číslo Názov predpisu
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon
185/2015 Z. z. Autorský zákon
44/1988 Zb. Banský zákon
135/1961 Zb. Cestný zákon
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
199/2004 Z. z. Colný zákon
563/2009 Z. z. Daňový poriadok
202/1995 Z. z. Devízový zákon
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
162/1995 Z. z. Katastrálny zákon
143/1998 Z. z. Letecký zákon
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
40/1964 Zb. Občiansky zákonník
71/1967 Zb. Správny poriadok
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
50/1976 Zb. Stavebný zákon
245/2008 Z. z. Školský zákon
167/2008 Z. z. Tlačový zákon
301/2005 Z. z. Trestný poriadok
300/2005 Z. z. Trestný zákon
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
364/2004 Z. z. Vodný zákon
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii
395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
483/2001 Z. z. Zákon o bankách
124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
18/1996 Z. z. Zákon o cenách
56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
251/2012 Z. z. Zákon o energetike
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde
566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska
369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší
85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve
131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve
8/2008 Z. z. Zákon o poisťovníctve
152/1995 Z. z. Zákon o potravinách
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla
372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre
147/2001 Z. z. Zákon o reklame
36/2005 Z. z. Zákon o rodine
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
9/2010 Z. z. Zákon o sťažnostiach
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive
71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
270/1995 Z. z. Zákon o štátnom jazyku SR
40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR
63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní
431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
187/1919 Zb. Zákon o uprave obehu a správy platidiel
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
182/1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
311/2001 Z. z. Zákonník práce
455/1991 Zb. Živnostenský zákon
Presunúť na začiatok