18.11.2011

Definícia zákona

(Formálny) zákon na Slovensku je všeobecne záväzný právny predpis prijatý zákonodarným zborom, teda Národnou radou SR. Z hľadiska právnej sily sa zákon nachádza pod ústavou a niektorými medzinárodnými zmluvami, ale nad podzákonnými predpismi ako sú napr. vyhláška alebo nariadenie.

Zákonodarca je pri tvorbe obmedzený len ústavou a medzinárodnými zmluvami so silou vyššou ako zákon, s ktorými sa nemôže dostať do rozporu, inak môže zákonom upraviť akúkoľvek oblasť spoločenských vzťahov. Všeobecne platí, že povinnosti možno fyzickým a právnickým osobám ukladať len zákonom. Podzákonným predpisom možno ukladať povinnosti len na základe zmocnenia zákona, ale takýmto spôsobom napr. nemožno obmedziť základné práva a slobody.

Zákony sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a nadobádajú platnosť dňom ich vyhlásenia. O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.

Účinnosť nadobúdajú zákony pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v zákone výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

zdroj: sk.wikipedia.org

Spresnenie

Kategórie

História