01.01.2009

462

01.01.2009

ZÁKON

01.01.2009

z 5. novembra 2008,

01.01.2009

ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

01.01.2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2009

Čl. II

01.01.2009

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z. a zákona č. 282/2008 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 2a ods. 1 sa slová „od 500 000 Sk do 15 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 16 596,50 eura do 497 908,50 eura“.

01.01.2009

2. V § 17 ods. 4 sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 638,50 eura“.

01.01.2009

3. V 92 ods. 1 sa slová „na celé stovky nadol“ nahrádzajú slovami „na celých päť eur nadol“.

01.01.2009

4. V § 92 ods. 13 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „99,50 eura“.

01.01.2009

5. V § 93 ods. 1 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „99,50 eura“.

01.01.2009

6. V § 111 ods. 9 písm. b) sa slová „jedného milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 194,00 eur“.

01.01.2009

Čl. IV

01.01.2009

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 37 ods. 2 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,50 eura“.

01.01.2009

2. V § 37a ods. 1 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,50 eura“.

01.01.2009

3. V § 37a ods. 2 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,50 eura“.

01.01.2009

4. V § 37a ods. 3 sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „663,50 eura“.

01.01.2009

5. V § 37a ods. 4 písm. a) sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „663,50 eura“.

01.01.2009

6. V § 37a ods. 4 písm. b) sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 659,50 eura“.

01.01.2009

7. V § 37a ods. 5 písm. a) sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „3 319,00 eur“.

01.01.2009

8. V § 37a ods. 5 písm. b) sa suma „1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „33 193,50 eura“.

01.01.2009

Čl. V

01.01.2009

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 8b ods. 1 písm. a) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.

01.01.2009

2. V § 8b ods. 1 písm. b) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.

01.01.2009

3. V § 8b ods. 1 písm. c) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.

01.01.2009

4. V § 8b ods. 1 písm. d) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 33 193,50 eura“.

01.01.2009

5. V § 8b ods. 1 písm. e) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 33 193,50 eura“.

01.01.2009

6. V § 8b ods. 1 písm. f) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 33 193,50 eura“.

01.01.2009

7. V § 8b ods. 1 písm. g) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.

01.01.2009

8. V § 8b ods. 1 písm. h) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.

01.01.2009

9. V § 8b ods. 1 písm. i) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.

01.01.2009

10. V § 8b ods. 1 písm. j) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.

01.01.2009

11. V § 8b ods. 1 písm. k) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 33 193,50 eura“.

01.01.2009

12. V § 8b ods. 1 písm. l) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.

01.01.2009

Čl. VI

01.01.2009

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

01.01.2009

1. V § 90 ods. 11 prvej vete sa slová „najmenej 700 Sk a najviac 1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 23,50 eura a najviac 33,50 eura“.

01.01.2009

2. V § 90 ods. 11 druhej vete sa slová „najmenej 500 Sk a najviac 800 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 17,00 eur a najviac 27,00 eur“.

01.01.2009

3. V § 90 ods. 11 druhej vete sa slová „najmenej 200 Sk a najviac 400 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 7,00 eur a najviac 13,50 eura“.

01.01.2009

4. V § 90 ods. 11 tretej vete sa slová „najmenej 30 Sk a najviac 60 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 1,00 euro a najviac 2,00 eurá“.

01.01.2009

5. V § 90 ods. 11 štvrtej vete sa slová „najmenej 10 Sk a najviac 40 Sk“ nahrádzajú slovami „na odskúšaného žiaka najmenej 0,50 eura a najviac 1,50 eura“.

01.01.2009

6. V § 117 ods. 5 sa slová „na celé desiatky korún smerom nahor“ nahrádzajú slovami „na celé eurocenty nahor“.


01.01.2009

Čl. VIII

01.01.2009

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


01.01.2009

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2009

Pavol Paška v. r.

01.01.2009

Robert Fico v. r.