Nájdených 703
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
333/2017 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018 01.01.2018
280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka 01.01.2018
274/2017 Z. z. Zákon o obetiach trestných činov 01.01.2018
83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom 15.04.2017
67/2017 Z. z. Vyhláška o vzore formulára na poskytnutie investičnej pomoci a finančnú analýzu investičného zámeru 01.05.2017
35/2017 Z. z. Vyhláška o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa 01.03.2017
74/2016 Z. z. Vyhláška o spôsobe poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu 20.01.2016
357/2016 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2017 01.01.2017
328/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora 01.02.2017
322/2016 Z. z. Vyhláška o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie 01.12.2016
315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora 01.02.2017
302/2016 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR 01.12.2016
290/2016 Z. z. Zákon o podpore malého a stredného podnikania 01.01.2017
247/2016 Z. z. Nariadenie o uplatňovaní právomocí Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu 01.09.2016
243/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
418/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o dennom limite zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice
411/2015 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016 01.01.2016
375/2015 Z. z. Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky 15.12.2015
358/2015 Z. z. Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 01.01.2016
 
...