Čiastka č. 70/2015 Z. z.

Vydaná dňa: 03.10.2015
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
234/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu 20.04.2016
235/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu 20.04.2016
236/2015 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody 15.10.2015
237/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2011 č. MF/25926/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre účtovné jednotky, ktorými sú podnikatelia v znení opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17930/2013-74
238/2015 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii