Čiastka č. 101/2014 Z. z.

Vydaná dňa: 29.11.2014
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
330/2014 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 11/2013 z 22. októbra 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 62 ods. 1 písm. a) a c), § 62 ods. 3 v časti písm. a) bodov 1 a 3 a písm. b) bodov 1 a 3 a § 62 ods. 6 písm. a) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
331/2014 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2013 zo 17. septembra 2014 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 28 ods. 2 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov s čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky