Čiastka č. 18/2013 Z. z.

Vydaná dňa: 28.03.2013
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 01.05.2013